O projektu

O projektu

Ozadje projekta

STEAM projekt oziroma spletna stran (steampokliciprihodnosti.si) temelji na ugotovitvi partnerskih visokošolskih institucij (Fakultete za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca, Univerze v Novi Gorici, Univerze v Novem mestu in Fakultete za varstvo okolja iz Celenja), da je izven univerzitetnih središče aktivnosti, ki bi vzpodbujale mlade za vpis na STE(A)M področja bistveno manj kot v Ljubljani, Mariboru, Kopru… Tako kakovostnih aktivnosti, ki se izvajajo na šolah v okviru pouka, kot tudi izven šolskih in počitniških aktivnosti (krožki, poletni tabori…). To pomeni, da so otroci iz teh okolij v depriviligiranem položaju, saj nimajo dostopa do teh aktivnosti, kar poslabšuje opisano situacijo ne le z vidika večjega vpisa na STE(A)M študijske programa, ampak tudi z vidika doseganja ključnih prečnih kompetenc (npr.: inovativnost, kritično mišljenje in reševanje problemov, IKT kompetence, …). 

Poleg tega partnerji projekta opažamo, da bi nekatere osnovne in srednje šole lahko bolje izkoristile opremo, ki jim je na voljo. Primer so 3D tiskalniki, programska oprema za modeliranje, programiranje, analize, teleskopi… Eden od razlogov za slabšo izkoriščenost in uporabo je pomanjkanje kakovostnih usposabljanj za njih. 

V ta namen smo se odločili, da v okviru projekta Promocija študija s STE(A)M področij za poklice prihodnosti s kakovostnimi aktivnostmi in vsebinami za mlade izven javnih univerzitetnih središč, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dijakom, učencem ter učiteljem osnovnih in srednjih šol ponudimo naslednje aktivnosti. 

Skladnost projekta z nacionalnimi cilji ter prioritetami EU

V prenovljeni agendi EU za visoko šolstvo (2017)1, je kot ključni izziv za naslednje obdobje navedeno »Neskladje v znanju in spretnostih, ki jih Evropa potrebuje, ter znanju in spretnostih, ki jih ima«, zato je med ključnimi ukrepi v omenjeni agendi navedeno »pritegniti več mladih k študiju na področjih, na katerih se študenti pripravijo za delovna mesta, za katera delovne sile že primanjkuje ali pa jo bo kmalu začelo primanjkovati.« Izpostavljeni so visoko izobraženi strokovnjaki s področja naravoslovja, inženirstva in tehnologij, ki so tudi v študiji CEDEFOP „Skill shortage and surplus occupations in Europe“ navedeni kot kadri, ki jih najbolj primanjkuje in so ključni za nadaljnji razvoj držav članic. Slovenija na tem področju že vrsto let zaostaja za najrazvitejšimi državami z visoko dodano vrednostjo na zaposlenega, kot na primer Avstrijo, Finsko, Nemčijo, Dansko in Irsko, kjer je delež teh diplomantov nad 20%. Situacija se v zadnjih letih nekoliko izboljšuje in je po zadnjih podatkih za leto 2017 že blizu povprečja EU, še vedno pa ostaja dejstvo, da se slovenska podjetja že sedaj spopadajo s pomanjkanjem kadra na teh področij, projekcije pa so, da bo v prihodnosti potreb po tem kadru še več.

V skladu s tem je kot razvojno področje nacionalnega pomena za obdobje 2021-2024 izpostavljen cilj »Promocija študija in povečanje vpisa na področju »STE(A)M« za poklice prihodnosti / za uravnoteženje znanj za Družbo 5.0.«. Predlagatelji, samostojni visokošolski zavodi, ki delujemo izven univerzitetnih središč in izvajamo koncesionirane študijske programe s področja STE(A)M (Fakulteta za tehnologijo polimerov, Univerza v Novi Gorici, Univerza v Novem Mestu in Visoka šola za varstvo okolja) menimo, da je stanje v manj razvitih regijah še slabše in da je zato potrebno posebno pozornost nameniti razvojnemu cilju »Promocija študija s STE(A)M področij za poklice prihodnosti s kakovostnimi aktivnostmi in vsebinami za mlade izven univerzitetnih središč«.

Aktivnosti

V okvir projekta STE(A)M potekajo naslednje aktivnosti:

  1. Kakovostne brezplačne (interaktivne) vsebine za učitelje OŠ in SŠ, ki poučujejo (izbirne) predmete s področja naravoslovja in tehnike (LINK do gradiva in za Učitelje

  2. Usposabljanja učiteljev srednjih in osnovnih šol za uporabo opreme, programov, vsebin, ki so že na voljo OŠ in SŠ (LINK do za UČITELJE

  3. Izvedba poletnih šol na področju naprednih materialov in tehnologij, naravoslovja ter varovanja okolja (LINK do POLETNE ŠOLE

  4. Organizacija natečajev za dijake in učence na področju naprednih materialov in tehnologij in varovanju okolja (LINK DO NATEČAJI