Univerza v Novi gorici

Univerza v Novi gorici
Logo
OPIS

Začetki Univerze v Novi Gorici (UNG) sega v leto 1995, ko sta  Mestna občina Nova Gorica in  Institut ''Jožef Stefan'' v Novi Gorici ustanovila Fakulteto za znanosti o okolju, prvo mednarodno podiplomsko šolo v Sloveniji ter predhodnico Politehnike in Univerze v Novi Gorici. Že leta 1998 se je Fakulteta za znanosti o okolju preoblikovala v Politehniko Nova Gorica, leta 2006 pa smo ob preimenovanju Politehnike v Univerzo v Novi Gorici dobili prvo nedržavno in četrto slovensko univerzo.  Razvojna pot Univerze v Novi Gorici od leta 1995 do danes je zelo razgibana, saj se je skozi leta prilagajala potrebam gospodarstva in izobraževanja. Na šestih  fakultetah in akademiji umetnosti ponujamo perspektivne in praktično usmerjene prvostopenjske in magistrske študijske programe s področij naravoslovja, tehnike, biotehnike, humanistike, umetnosti in poslovnih ved, na Fakulteti za podiplomski študij pa izvajamo tudi osem doktorskih programov. Danes je  Univerza v Novi Gorici sodobna, mednarodno uveljavljena, študentom prijazna univerza, usmerjena v znanstveno raziskovanje, kjer študentom znanje ne le posredujemo, ampak ga skupaj z njimi tudi ustvarjamo. 

UNG z inovativnimi pristopi poučevanja razvija pedagoško odličnost na sodobnih študijskih programih, ki domačim in tujim študentom zagotavljajo visoko stopnjo zaposljivosti. Z zagotavljanjem ustvarjalnega okolja za raziskovalce, profesorje in študente omogoča doseganje vrhunskih rezultatov na prodornih znanstvenih, tehnoloških in umetniških področjih. V regiji in širše je prepoznana kot gonilna sila na vseh področjih družbenega razvoja, svoje poslanstvo pa udejanja tako z vrhunsko znanstvenoraziskovalno in pedagoško dejavnostjo kot tudi z aktivnim vključevanjem v delovanje družbenega okolja.

DEJAVNOSTI IN IZKUŠNJE ORGANIZACIJE NA PODROČJIH, KI SO POMEMBNA ZA TA PROJEKT

UNG daje velik poudarek skladnosti znanj in kompetenc diplomantov s potrebami na trgu dela ter posveča posebno skrb tudi promociji STE(A)M poklicev med mladimi. Že vrsto let za srednje šole, občasno tudi za osnovne šole in celo vrtce, izvaja naravoslovno-tehnične dneve, delavnice, predavanja in organizira obiske z interaktivnimi vsebinami v raziskovalnih enotah UNG. Dijakinjam in dijakom nudi strokovno mentorstvo pri seminarskih in raziskovalnih nalogah, vsako leto pa dijakinje in dijaki srednjih šol širše čezmejne regije na UNG opravljajo obvezno prakso, predvsem na STE(A)M področjih. S šolami sodeluje tudi pri različnih projektih (npr. MyMachine Slovenija), izvedbah tekmovanj iz znanja in natečajev za osnovne in srednje šole ter organizira izobraževanja za učitelje. UNG tesno sodeluje s podjetji in negospodarskim sektorjem in tako omogoča študentom, da pridobijo praktične izkušnje, povezane s poklici STE(A)M. UNG uspešno izvaja projekte PKP in ŠIPK s področja okolja, tehnike, humanistike in tehnike v povezavi z umetnostjo. Poklice STE(A)M UNG promovira tudi preko Znanstvenih večerov, in s sodelovanjem na dogodkih kot so Evropska noč raziskovalcev, Znanost na cesti, festivali znanosti in tehnike ipd.. UNG v promocijo področij STE(A)M uspešno vključuje tudi ostala področja kot so digitalna humanistika ter digitalne in medijske umetnosti in prakse, ki vsebine STE(A)M povezujejo v smiselno celoto in širijo nabor vsebin na sodobna področja stičišč med tehniko in naravoslovjem in, na drugi strani, humanistiko in umetnostjo, kar odpira tudi nove poglede na zaposlitvene možnosti mladih.

UNG je januarja 2016 pridobila tudi status Evropske točke za nadarjene in se s tem vključila v Evropsko mrežo za podporo nadarjenih.

Prof. dr. Mladen Franko je redni profesor za področje kemije. Na Univerzi v Novi Gorici je zaposlen od njene ustanovitve 1995, do leta 2022 pa je deloval tudi kot prorektor za izobraževanje in vodja Laboratorija za vede o okolju in življenju.
 

KLJUČNE OSEBE

Slika
Prof. dr. Mladen Franko
Prof. dr. Mladen Franko je redni profesor za področje kemije. Na Univerzi v Novi Gorici je zaposlen od njene ustanovitve 1995, do leta 2022 pa je deloval tudi kot prorektor za izobraževanje in vodja Laboratorija za vede o okolju in življenju. Njegova raziskovalna dejavnost obsega razvoj in uporabo novih analiznih metod na osnovi laserske optotermične spektrometrije, kromatografskih in mikrofluidnih tehnik ter bioanalitskih metod za detekcijo težkih kovin in njihovih zvrsti ter toksičnih organskih spojin in bioaktivnih snovi v okolju, bioloških vzorcih, živilih in v postopkih čiščenja onesnaženih voda. Za znanstvene dosežke je leta 2005 prejel Zoisovo priznanje RS, odmevnost njegovih del pa ga po raziskavi Univerze Stanford za leto 2021 v svetovnem merilu uvršča med 2% najbolj citiranih avtorjev s področja njegovih raziskav. Ima bogate izkušnje z vodenjem in sodelovanjem v projektih s področja izobraževanja za varstvo okolja, ki so potekali v okviru programov TEMPUS (priprava univerzitetnega študijskega programa Okolje), SOCRATES-ERASMUS (Priprava študijskih gradiv za izobraževanje s področja varstva okolja) Alpine Lakes (SILMAS - izobraževalni programi za naravovarstvene agencije in zavode s področja ekologije jezer) in programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija (AGRI-KNOWS: Prenos znanja v kmetijstvu kot dodana vrednost pri zaščiti okolja). Je koordinator projekta STE(A)M na Univerzi v Novi Gorici.
Slika
Doc. dr. Jure Japelj
Doc. dr. Jure Japelj je doktoriral na Fakulteti za matematiko in fiziko na Univerzi v Ljubljani. Kot podoktorski raziskovalec je delal na astronomskem observatoriju v Trstu, na observatoriju v Parizu in na Univerzi v Amsterdamu. Trenutno dela kot koordinator projekta GoChile na Univerzi v Novi Gorici. Kot znanstveni novinar priložnostno piše za slovenske in ameriške revije in časopise. Veliko časa namenja komunikaciji znanosti. V okviru projekta STE(A)M koordinira organizacijo poletnih šol za dijake, ki jih organizira Univerza v Novi Gorici.
Slika
Dr. Ivana Zajc
Dr. Ivana Zajc je študirala na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je opravila tudi doktorski študij s področja literarnih ved. Med drugim je bila štipendistka Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana in se izpopolnjevala na področju digitalne humanistike na Univerzi v Leipzigu. Svoje raziskovalne izsledke je predstavila v različnih znanstvenih revijah. Deluje na Raziskovalnem centru za humanistiko in na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, pred tem je bila na RTV Slovenija zaposlena kot novinarka. Pri projektu STE(A)M je odgovorna za izvedbo natečajev za dijake, ki jih razpisuje Univerza v Novi Gorici.
Slika
Dr. Christina Papridokou
Dr. Christina Papridokou je molekularna biologinja, katere raziskave se osredotočajo na simbiotske odnose med rastlinami in glivami za reševanje okoljskih vprašanj, kot so onesnaževanje tal in ravnanje z odpadki, ter težave, ki izhajajo iz podnebnih sprememb. Christina strastno komunicira o teh vprašanjih in spodbuja javno razumevanje znanosti in tehnologije. Njen glavni cilj je ozavestiti ljudi o koristih, ki jih lahko znanstvene raziskave prinesejo naši družbi in našemu vsakdanjemu življenju. Pri projektu STE(A)M na UNG koordinira pripravo e-učnih gradiv za učitelje in dijake.
Slika
Doc. dr. Iain R. White
Doc. dr. Iain R. White je vodja laboratorija za vede o okolju in življenju na Univerzi v Novi Gorici. Zanimajo ga možnosti STE(A)M izobraževanja na vseh ravneh s posebnim poudarkom na povezavami med njimi in premoščanjem razkoraka med visokošolskim izobraževanjem, raziskavami in šolskim sistemom preko ponudbe inovativnih dejavnosti, ki podpirajo učenje in zagotavljajo dostop do najsodobnejše znanosti in tehnologije. Pri projektu STE(A)M je koordinator usposabljanj za visokošolske učitelje na UNG.
Slika
Nives Štefančič
Nives Štefančič je na Univerzi v Novi Gorici zaposlena kot vodja Kariernega centra in Alumni kluba. Vključena pa je tudi v aktivnosti Fundacije Univerze v Novi Gorici. V okviru kariernega centra sodeluje s študenti na področju svetovanj, delavnic in izobraževanj, preko podpore študentom na področju praktičnih usposabljanj v realnih delovnih okoljih, pa navezuje in vzdržuje stike s podjetji. V okviru alumni kluba sodeluje z diplomanti in organizira različne dogodke, tudi v sklopu promocijskih aktivnosti univerze. Pri projektu STE(A)M skrbi za stike s partnerskimi srednjimi šolami in informiranje o aktivnostih projekta.