Fakulteta za varstvo okolja

Fakulteta za varstvo okolja
Logo

DEJAVNOSTI IN IZKUŠNJE ORGANIZACIJE NA PODROČJIH, KI SO POMEMBNA ZA TA PROJEKT

KLJUČNE OSEBE

Slika
Klemen Kotnik
Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani geograf, ki na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Geografija) zaključuje doktorski študij. Na FVO je zaposlen kot višji predavatelj, ki se poleg pedagoškega ukvarja tudi z znanstveno raziskovalnim ter strokovnim delom. Področja njegovega dela je vsebinsko zelo raznoliko in obsega tako tematike povezane z varovanjem okolja kot tudi širše družbene (socioekonomske in demografske) tematike.
Slika
pred. dr. Anja Bubik
Anja Bubik je doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije in je na Fakulteti za varstvo okolja zaposlena kot višja predavateljica za področje Okolje in zdravje. Ukvarja se s problematiko naravnih in antropogenih onesnaževal in preučevanjem njihovega vpliva na zdravje okolja in ljudi. Na fakulteti sodeluje pri izvedbi različnih predmetov kot so Kemija in okolje, Človek in okolje, Ekotoksikologija, Kemija onesnaževal, Molekularna ekologija v naravovarstvu in Čiščenje odpadnih vod. Kot vodja laboratorija skrbi za razvoj in uvajanje novih raziskovalnih in pedagoških metod ter sodeluje pri številnih aplikativnih in ozaveščevalnih projektih.
Slika
dr. Borut Vrščaj
Borut Vrščaj je pedolog, raziskovalec, univerzitetni učitelj, doktor znanosti in izredni profesor na Fakulteti za varstvo okolja. Pedologija, torej veda o tleh, je njegovo raziskovalno in pedagoško področje. Posebej se ukvarja s kakovostjo, onesnaženostjo in rodovitnostjo tal, vlogo tal v okolju in vplivi okolja na tla. Na fakulteti tako posreduje znanja o izvoru in kroženju snovi v okviru predmeta Geokemija okolja ter širi vedenje o lastnostih, degradacijah, ekosistemskih storitvah, varovanju in vlogi tal v kopenskih ekosistemih pri predmetu Tla in okolje. Oba predmeta študentom posredujeta nove in ključne informacije o lastnostih, stanju, kapacitetah in ekosistemskih storitvah osnovnih naravnih virov na lokalni in globalni ravni.
Slika
Lea Komerički Kotnik
Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana novinarka. Na FVO vodi mednarodno pisarno in skrbi za študijske mobilnosti ter za področje praktičnega usposabljanja. Sodeluje pri najrazličnejših projektih, predvsem v smislu diseminacije rezultatov in pridobljenega znanja. S telefonom v roki beleži vse, kar se na fakulteti in v povezavi z njo dogaja ter to v besedi in sliki prenaša med zaposlene, študente in širšo javnost.